Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelser

PRINCIPPER FOR KLASSEDANNELSE PÅ 0. ÅRGANG SAMT VED KLASSEOMBRYDNING

Principperne er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” samt ”Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune”.

Klassedannelse 0. årgang

Den foreløbige klassedannelse på 0. årgang sker forud for afslutningen af Forårs-SFO-perioden. Beslutningen om en endelig klassedannelse på 0. årgang finder sted op til efterårsferien og meddeles forældrene inden efterårsferien. Det vil kun være i særlige tilfælde, at elever flyttes i forbindelse med den endelige klassedannelse.

Den foreløbige klassedannelse foretages af personalet i Forårs-SFO´en og børnehaveklasselederne. Den endelige klassedannelse foretages af børnehaveklasselederne sammen med afdelingsleder for indskolingen.

Ved klassedannelsen gives der mulighed for, at:

 • Eleverne får nye venner og nye roller
 • Eleverne får en øvelse i tilvænning til nye sociale og faglige rammer
 • Der skabes nye sociale relationer.

Målet er at opbygge ligeværdige klasser. I klassedannelserne tilstræbes det – i ikke prioriteret rækkefølge, at:

 • Hvert barn beholder mindst én tæt relation
 • Klasserne er næsten lige store
 • Elever med særlige faglige og sociale kompetencer fordeles omtrent ligeligt.

Klassedannelse ved klasseombrydning

Det kan blive aktuelt med klasseombrydninger undervejs i skoleforløbet med baggrund i pædagogiske eller økonomiske forhold.

Skolens struktur danner grundlag for en naturlig klasseombrydning i overgangen fra mellemtrin til udskoling. Overgangen fra mellemtrin til udskoling er beskrevet i et separat dokument ”Overgangen og klassedannelse mellem 6. og 7. årgang”, hvoraf principperne herfor fremgår.

Klasseombrydninger kan være en mulighed eller nødvendighed på øvrige årgange. For klasseombrydning på øvrige årgange er fremgangsmåden som følger:

 1. Ledelsen orienterer skolebestyrelsen om behov for klasseombrydning
 2. Skolelederen træffer på baggrund af bestyrelsens kommentarer de nødvendige beslutninger om ombrydning
 3. Når en beslutning er truffet, orienteres forældrene på det berørte klassetrin på et møde. Forældrene orienteres om baggrund og årsag til klasseombrydningen. På mødet orienterer skolens ledelse om den forventede tidsplan for ombrydningen.
 4. Herefter foretages klassedannelsen med udgangspunkt i nedenstående principper, hvorefter forældrene informeres om udfaldet heraf og indkaldes til forældremøde i de nydannende klasser.

Ved nye klassedannelser gives der mulighed for, at:

 • Eleverne får nye venner og nye roller
 • Eleverne øver sig i de nye sociale og faglige rammer
 • Der skabes nye sociale relationer.

Samtidig er det vigtigt, at eleverne forstår, at eksisterende venskaber ikke behøver at ophøre, fordi man kommer i forskellige klasser.

Klassedannelsen ved klasseombrydning foretages af den involverede årgangs lærere og afdelingsleder. Målet er at opbygge ligeværdige klasser. I klassedannelserne tilstræbes det – i ikke prioriteret rækkefølge, at:

 • Klasserne er næsten lige store
 • Eleverne fra hver af de oprindelige klasser fordeles omtrent ligeligt
 • Elever med særlige faglige og sociale kompetencer fordeles omtrent ligeligt.

Det tilstræbes at skabe harmoniske, trivselsfremmende og faglige klasser, hvor gruppedynamikker og faglig trivsel opprioriteres.

Information om klassedannelser

Efter endt klassedannelse sendes der information herom til forældrene. Ved klasseombrydning indkaldes der - i umiddelbar forlængelse af klassedannelsen - til forældremøde i de nydannede klasser.

 

OVERGANGEN OG KLASSEDANNELSER MELLEM 6. OG 7. ÅRGANG

– fra mellemtrin til udskoling 

Principperne er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” samt ”Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune”.

Inden overgangen mellem 6. og 7. klasse gennemføres sociale aktiviteter, som har til hensigt, at eleverne – fra begge afdelinger - kommer til at lære hinanden at kende. Hensigten er, at eleverne får så godt et kendskab til hinanden, at de er trygge ved hinanden og kender hinandens navne. Samtidig tilstræbes det, at eleverne fra afd. Rolfsted får kendskab til og tryghed omkring afd. Bøgehøj.

Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i følgende:

 • 4.-5. årgang: Mindst en gang om året besøger klasserne fra de to afdelinger hinanden. Klasselærerne planlægger og gennemfører
 • På 6. årgang: Eleverne fra afd. Rolfsted besøger afd. Bøgehøj mindst tre gange. Klasselærerne planlægger og gennemfører.

I overgangen mellem 6. og 7. årgang dannes der nye klasser. Baggrunden for klassedannelserne er, at eleverne fra afd. Bøgehøj og afd. Rolfsted slås sammen, således, at alle elever på Broskolen går på afd. Bøgehøj fra 7. til 9. klasse.

Ved nye klassedannelser gives der mulighed for, at:

 • Eleverne får nye venner og nye roller
 • Eleverne øver sig i de nye sociale og faglige rammer
 • Der skabes nye sociale relationer.

Samtidig er det vigtigt, at eleverne forstår, at eksisterende venskaber ikke behøver at ophøre, fordi man kommer i forskellige klasser.

Klassedannelsen foretages af 6. årgangs lærere og afdelingslederne for mellemtrin og udskoling. Målet er at opbygge ligeværdige klasser. Inden selve klassedannelsen foretages, har klasselærerne talt med den enkelte elev om den forestående klassedannelse. Rammen for denne samtale afstemmes mellem de involverede klasselærere, således at det sikres, at eleverne involveres på ensartet vis. 

I klassedannelserne tilstræbes det – i ikke prioriteret rækkefølge, at:

 • Klasserne er næsten lige store
 • Eleverne fra hver af de oprindelige klasser fordeles omtrent ligeligt
 • Elever med særlige faglige og sociale kompetencer fordeles omtrent ligeligt.

Det tilstræbes at skabe harmoniske, trivselsfremmende og faglige klasser, hvor gruppedynamikker og faglig trivsel opprioriteres.

Information om klassedannelser

Først i juni måned udmeldes de nye klasser. Informationen sendes til forældrene på Aula.

Midt i juni måned afholdes et informationsmøde for elever og forældre, hvor dagsordenen bl.a. er, at eleverne skal møde de nye kammerater og deres klasselærere.

Det første forældremøde på 7. årgang ligger tidligt på skoleåret, således at forældrene ligeledes kan introduceres for hinanden og de nye rammer på afdeling Bøgehøj.