Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Skolebestyrelsens forretningsorden

Mødevirksomhed:

 1. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre

  Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem

 2. Er et ordinært medlem forhindret i at deltage i skolebestyrelsesarbejdet, hvor det forventes, at denne periode udstrækker sig til mere end tre på hinanden følgende møder, indkaldes suppleanten. Suppleanten deltager med stemmeret

 3. Skolebestyrelsens suppleanter kan ikke deltage i møderne, hvis alle ordinære medlemmer er til stede, med mindre de er særligt inviteret

 4. Fra skolens ledelse deltager skoleleder og afdelingsleder

 5. Skolebestyrelsen fastlægger møderne for et år ad gangen

  Der kan endvidere afholdes møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen

  Formand og skoleleder fastsætter tid og sted for møderne via et årshjul

 6. Formand og skoleleder fastsætter dagsorden og skoleleder sender dagsorden med evt. bilag ud senest 4 hverdage inden mødet til alle medlemmer

  Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes

  I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet

 7. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede

 8. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse

 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

   Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

 10. Skolens ledelse udarbejder efter hvert møde et referat. Senest to hverdage efter skolebestyrelsesmødet sendes referatet til godkendelse hos skolebestyrelsens medlemmer. Skolebestyrelsens medlemmer har herefter tre hverdage til at fremsende evt. bemærkninger til referatet, hvorefter referatet betragtes som godkendt og offentliggøres på skolens hjemmeside

  Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden

Godkendt i skolebestyrelsen den 3. oktober 2023